Omaps.lt APP

Taisyklės/Rules:

lietuvių kalba in english

Privatumo politika/Privacy policy:

lietuvių kalba in english

Omaps.lt APP

Privatumo politika

1. Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Lietuvos Orientavimosi sporto federacija (toliau – LOSF) tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (a) Jums registruojantis ir dalyvaujant LOSF valdomoje programėlėje "Omaps" bei joje siūlomose veiklose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko LOSF, vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Duomenų valdytojus

Lietuvos Orientavimosi Sporto Federacija, Žemaitės g. 6, 415 kab., LT-03117, Vilnius. Tel. +370 5 2151311, el. paštas: info@omaps.lt.

LOSF yra "Omaps" kūrėjas bei vystytojas. Ši programėlė sukurta skatinti susidomėjimą orientavimosi sportu bei padėti jau užsiimantiems šia sporto šaka vykdyti renginius, pravesti treniruotes bei varžybas.

Su LOSF paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: dap@omaps.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia LOSF apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali

būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, el.paštą, gimimo datą, kuriuos apie Duomenų subjektus renka LOSF programėlės veikimo tikslais.

4. Kodėl ir kokius tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Registruojantis prašome Duomenų subjekto vardo, pavardės, el.pašto adreso, gimimo datos. Taip pat, jungiantis per išorinius tiekėjus, tai yra Google arba Facebook, saugomas šios paskyros vartotojo ID, su kuriuo susiejama registracija "Omaps" programėlėje.

Šie duomenys reikalingi fiksuoti programėlės pagalba įveiktų trasų rezultatams, identifikuoti prizininkus bei nugalėtojus, jei yra vykdomas renginys su apdovanojimais.

5. Jūsų teisės

5.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu arba paštu.

5.2. Teisė ištrinti duomenis
Jūs taip pat turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

5.3. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso pagrindu.

8. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Savo teises galite įgyvendinti:

● Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu: dap@omaps.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe.

● Siunčiant prašymą registruotu paštu adresu Žemaitės g. 6, 415 kab, LT-03117, Vilnius, Lietuva, prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro.

● Savo teises galite įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Jūsų atstovas privalo pateikti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, informaciją apie Jus, o būtent: vardą, pavardę, kitus duomenis, kurių pagrindu galėtumėme identifikuoti Jus, kaip duomenų subjektą, taip pat pateikti Jūsų atstovavimą pagrindžiančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš Duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Duomenų valdytojai nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojai gali atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu: dap@omaps.lt. Mes užtikriname, kad gavus Jūsų užklausą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie užklausos nagrinėjimo eigą, taip pat priimtą sprendimą.

Jei mūsų atsakymas, sprendimas Jūsų netenkins, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai el. paštu: ada@ada.lt, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, priežiūros institucijos internetinės svetainės adresas: www.vdai.lrv.lt.

9. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje datos. Rekomenduojame susipažinti su naujausia Privatumo pranešimo versija.

Privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2022-04-30.